Thursday, January 18, 2007

KBCF zuphpawng galaw

Laiwa sai 14-Jan-2007 shani KBCF (Kachin Bawng ring Christian Fellowship) kaw nna zup hpawng galaw ai lam chye lu ai.
KBCF ningbaw kaw nna 2005-2007 Mugun ladaw htum mat sai lam ndau shabra dat sai.
Ya dai ni kaw nna 2007-2008 (2) ning a matu Mugun nnan ni hpe lata san mat wa na re lam shana sai.Sara Rev:Pausa Gam Hpang kaw nna kyuhpyi ap nawng let ralata poi hpe galaw ngut kre la lu sai lam chye lu ai.

Bai nna Hpung a ning baw ni shana dat ai lam gaw,an hte gaw Church hku nna sa wa sai re majaw grau nna htap htuk manu masan sa wa lu na matu Malaysia Hkalup ginjaw (MBC)rau matut let Malaysia Kachin Baptist church(MKBC) hku nna Hkristu a mung dan gawde sawa na lam tara shang ndau shabra dat sai lam chye lu ai.

No comments: